༄༅།། ལྷོ་ཁའི་བོད་བཙན་པོའི་བང་སོ།

2014-06-27

 

  སྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་ནང་དུ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་དང་། རྒྱ་བཟའ་ཀོང་ཇོའི་སྐུ། བལ་བཟའ་ཁྲི་བཙན་གྱི་སྐུ་བཅས་བཞུགས། 

  བོད་བཙན་པོའི་བང་སོ་ནི་བོད་ལྗོངས་ལྷོ་ཁ་ས་ཁུལ་འཕྱོངས་རྒྱས་རྫོང་དུ་ཡོད་ཅིང་། སྤྱི་ལོ་དུས་རབས༧པ་ནས༩བའི་བར་གྱི་བོད་བཙན་པོའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་རྒྱལ་རབས༢༩བ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་རྒྱལ་རབས༤༠བ་གླང་དར་མའི་བར་གྱི་བློན་ཆེན་དང་བཙུན་མོ་བཅས་ཀྱི་བང་སོ་ཡིན། བང་སོ་སྤྱིའི་རྒྱ་ཁྱོན་ལ་སྨི་གྲུ་བཞི་མ་ཁྲི༣༠༠ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་བོད་ལྗོངས་སུ་ཉར་ཚགས་བྱས་ཡོད་བའི་བཙན་པོའི་བང་སོ་ཆེས་ཆེ་བ་ཡིན། ༡༩༦༡ལོར་བོད་བཙན་པོའི་བང་སོ་དེ་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་རིག་དངོས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་གཙོ་བོ་གྲས་སུ་བཞག་པ་རེད། 

 

  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བང་སོའི་ཡང་སྟེང་དུ་བཞེངས་པའི་སྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་།  

 

  སྲོང་བཙན་ལྷ་ཁང་གི་གསེར་ཏོག  

 

  ཁ་དོག་སྣ་ལྔའི་དར་ལྕོག་འོག་གི་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བུ་རབས་ཚ་རྒྱུད་ཀྱི་བང་སོ། 

 

  སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་བང་སོ། 

<