• གངས་རི་དང་གཙང་བོ་རྩྭ་ཐང་།

  (1/12)

  གསེར་མདོག་གི་ཉི་འོད།
  གསེར་མདོག་གི་ཉི་འོད།
  2017-10-16 10:50
 • གངས་རི་དང་གཙང་བོ་རྩྭ་ཐང་།

  (2/12)

  ར་འོག་མཚོ།
  ར་འོག་མཚོ།
  2017-10-16 10:50
 • གངས་རི་དང་གཙང་བོ་རྩྭ་ཐང་།

  (3/12)

  ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ།
  ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ།
  2017-10-16 10:50
 • གངས་རི་དང་གཙང་བོ་རྩྭ་ཐང་།

  (4/12)

  དབྱར་གྱི་མཛེས་སྡུག
  དབྱར་གྱི་མཛེས་སྡུག
  2017-10-16 10:50
 • གངས་རི་དང་གཙང་བོ་རྩྭ་ཐང་།

  (5/12)

  འཁྱགས་ཀླུང་།
  འཁྱགས་ཀླུང་།
  2017-10-16 10:50
གསེར་མདོག་གི་ཉི་འོད། ར་འོག་མཚོ། ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ། དབྱར་གྱི་མཛེས་སྡུག འཁྱགས་ཀླུང་།