• རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (1/12)

  冷碛镇。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  冷碛镇。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (2/12)

  江家湾隧道。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  江家湾隧道。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (3/12)

  二郎山隧道。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  二郎山隧道。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (4/12)

  泸定桥。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  泸定桥。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (5/12)

  折多山。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  折多山。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (6/12)

  玉岭雪山。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  玉岭雪山。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (7/12)

  塔公草原。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  塔公草原。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (8/12)

  理塘长青春科尔寺。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  理塘长青春科尔寺。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (9/12)

  毛垭大草原。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  毛垭大草原。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (10/12)

  海子山姐妹湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  海子山姐妹湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (11/12)

  怒江七十二拐。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  怒江七十二拐。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (12/12)

  波密路上。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  波密路上。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (13/12)

  波密嘎朗湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  波密嘎朗湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (14/12)

  波密嘎朗湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  波密嘎朗湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (15/12)

  波密草湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  波密草湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (16/12)

  鲁朗小镇。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  鲁朗小镇。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (17/12)

  鲁朗花海。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  鲁朗花海。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (18/12)

  拉林高等级公路。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  拉林高等级公路。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (19/12)

  思金拉错。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  思金拉错。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
 • རྒྱལ་ལམ༣༡༨ཀྱི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ལྟ་ན་སྡུག་པའི་མཛེས་ལྗོངས།

  (20/12)

  拉萨。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  拉萨。新华网 旦增尼玛曲珠 摄
  2017-10-16 10:53
冷碛镇。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 江家湾隧道。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 二郎山隧道。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 泸定桥。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 折多山。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 玉岭雪山。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 塔公草原。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 理塘长青春科尔寺。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 毛垭大草原。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 海子山姐妹湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 怒江七十二拐。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 波密路上。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 波密嘎朗湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 波密嘎朗湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 波密草湖。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 鲁朗小镇。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 鲁朗花海。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 拉林高等级公路。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 思金拉错。新华网 旦增尼玛曲珠 摄 拉萨。新华网 旦增尼玛曲珠 摄