• མཛེས་སྡུག་གི་དཀར་མཛེས། མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

  (1/12)

  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
  བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།
  2018-01-05 15:24
  བཀྲ་དགའ།
 • མཛེས་སྡུག་གི་དཀར་མཛེས། མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

  (2/12)

  ལ་ཁའི་ཉི་ཟེར།
  ལ་ཁའི་ཉི་ཟེར།
  2018-01-05 15:24
  བཀྲ་དགའ།
 • མཛེས་སྡུག་གི་དཀར་མཛེས། མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

  (3/12)

  རྩྭ་ཐང་།
  རྩྭ་ཐང་།
  2018-01-05 15:24
  བཀྲ་དགའ།
 • མཛེས་སྡུག་གི་དཀར་མཛེས། མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

  (4/12)

  ནས་ཞིང་།
  ནས་ཞིང་།
  2018-01-05 15:24
  བཀྲ་དགའ།
 • མཛེས་སྡུག་གི་དཀར་མཛེས། མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

  (5/12)

  མེ་ཏོག
  མེ་ཏོག
  2018-01-05 15:24
  བཀྲ་དགའ།
 • མཛེས་སྡུག་གི་དཀར་མཛེས། མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

  (6/12)

  དཔེ་ཁྲིད་ལ་བྱོན་བཞིན་པའི་གྲྭ་པ།
  དཔེ་ཁྲིད་ལ་བྱོན་བཞིན་པའི་གྲྭ་པ།
  2018-01-05 15:24
  བཀྲ་དགའ།
 • མཛེས་སྡུག་གི་དཀར་མཛེས། མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

  (7/12)

  མཚེའུ།
  མཚེའུ།
  2018-01-05 15:24
  བཀྲ་དགའ།
 • མཛེས་སྡུག་གི་དཀར་མཛེས། མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

  (8/12)

  མཚེའུ།
  མཚེའུ།
  2018-01-05 15:24
  བཀྲ་དགའ།
 • མཛེས་སྡུག་གི་དཀར་མཛེས། མི་ཡུལ་གྱི་ཞིང་ཁམས།

  (9/12)

  མེ་ཏོག
  མེ་ཏོག
  2018-01-05 15:24
  བཀྲ་དགའ།
བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས། ལ་ཁའི་ཉི་ཟེར། རྩྭ་ཐང་། ནས་ཞིང་། མེ་ཏོག དཔེ་ཁྲིད་ལ་བྱོན་བཞིན་པའི་གྲྭ་པ། མཚེའུ། མཚེའུ། མེ་ཏོག