རྟ་མཆོག་ཐང་།

2018-11-23

འབྲོང་ཁྱུ་དང་ཤ་རྐྱང་མེད་པའི་ཐང་ཆེན།

ཐང་ཆེན་པོའི་ཁ་བ་དང་སྤང་རྩྭའི་གསེབ་ནས།

མི་རྟ་ཁེར་རྐྱང་གི་རྒྱབ་གཟུགས་མཐོང་ས།

གནའ་སྔ་མོ་སྔ་མོའི་ལྗང་མདོག་གི་ཡུལ་ཁམས་དེ་ནི།

གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་བུ་ག་རེ་ནས་ཡལ་ངེས་སམ།

ཐང་འདི་ནས་ཇིང་གིར་གྱི་སྒྲུང་རིང་དང་།

དཔའ་རྟུལ་གྱི་ཕོ་རྩལ།

རྟ་མཆོག་གི་རྨིག་སྒྲ་བཅས།

ལ་ཁའི་རྫི་བོ་ནས་ས་སྒང་གི་ཁྱོན་དུ་གྲགས་མྱོང་ཟེར།

    

རྟ་ཕོ།

རྩྭ་ཐང་གི་བདག་པོ། 

རྩྭ་ཐང་གི་མུ་ཁྱུད།

སྨུག་ལོང་ལོང་གི་གྲོང་མཐར་བུད་དེ།

བཤུལ་ལམ་གྱི་སྐྱོ་ངལ་ཞིག་ནས།

ངས་ཁྱོད་ཀྱི་བང་རྩལ་དང་ངོ་གདོང་རྙེད་སོང་།

<